Mokyklos taryba

      Mokyklos taryba renkama 2 metams atviru balsavimu. Ją sudaro 5-8 klasių mokinių, tėvų ir mokytojų lygiomis dalimis išrinkti atstovai (5+5+5). 5-8 klasių mokiniai atstovus į tarybą renka mokyklos mokinių konferencijoje, tėvai - 1-8 klasių tėvų susirinkime, mokytojai - mokytojų tarybos posėdyje. Išvykus tarybos nariui į jo vietą išrenkamas naujas tarybos narys. Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.
      Mokyklos taryba - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams kas metai 2 (metų pabaigoje).

2016-2018 moklo metų progimnazijos tarybos sudėtis
Eil. Nr. Tėvai Mokytojai Mokiniai
1 Daiva Aleksandravičienė-tarybos pirmininkė Jūratė Biškauskaitė, pavaduotoja Airidas Balnevičius, 5 a klasė
2 Sigita Kantautienė Daiva Lašukienė, sekretorė Odilija Čižauskaitė, 6a klasė
3 Laimutis Šablickas Zita Višinskienė Mija Vilkaitė, 6b klasė
4 Jurga Jakubkienė Vidmanta Dilienė Laurynas Bartulis, 7a klasė
5 Jovita Tamošiūnienė Jolanta Mallan Martynas Puišė, 7b klasė

 

Mokyklos tarybos funkcijos

     Mokyklos taryba vadovaujasi švietimo tikslais, mokykloje vykdomų švietimo programų paskirtimi ir mokyklos tradicijomis:

  • Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos programą, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką.
  • Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.
  • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus
  • Vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
  • Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
  • Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.
  • Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.
  • Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40