Mokyklos taryba

      Mokyklos taryba renkama 2 metams atviru balsavimu. Ją sudaro 5-8 klasių mokinių, tėvų, mokytojų ir socialinių partnerių atstovai (5+5+5+2). 5-8 klasių mokiniai atstovus į tarybą renka mokyklos mokinių konferencijoje, tėvai - 1-8 klasių tėvų susirinkime, mokytojai - mokytojų tarybos posėdyje, socialinių patnerių atstovas pasiūlo progimnazijos direktorius. Išvykus tarybos nariui į jo vietą išrenkamas naujas tarybos narys. Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.
      Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams kas metai 2 (metų pabaigoje).

2019-2021 moklo metų progimnazijos tarybos sudėtis
Eil. Nr. Tėvai Mokytojai Mokiniai Bendruomenės atsrovai-socailiniai partnerių atstovai
1 Laimutė Šližauskienė - progimnazijos tarybos pirmininkas Gražina Gladutienė – progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Balabonas, 7b kl. Daiva Kurulienė, Kupiškio r. Švietimo pagalbos tarnyba
2 Redijus Anikanovas Danutė Zovienė Nojus Kantautas, 5b kl. Algitdas Gasiūnas, Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyrius
3 Nerijus Aleksandravičius Auksė Jankevičienė, progimnazijos tarybos sekretorius Augustė Kolesovaitė, 5c kl.  
4 Aušrinė Petrauskienė (Šepetos skyriaus atstovas) Ingrida Sofija Pučėtienė Urtė Baltakytė, 6b kl.  
5 Asta Sriubiškienė (Skapiškio skyriaus atstovas) Audronė Liudvinavičienė Rugilė Stankevičiūtė, 6c kl.  


Mokyklos tarybos funkcijos

     Mokyklos taryba vadovaujasi švietimo tikslais, mokykloje vykdomų švietimo programų paskirtimi ir mokyklos tradicijomis: